grift

Natuur- en landschapsbeheer

Het Binnenveld blijft niet vanzelf aantrekkelijk om in te werken, te wonen en te recreëren. Het landschap in het Binnenveld moet worden onderhouden om het voor de lange termijn te bewaren of verder te ontwikkelen. De ANV maakt zich sterk voor het onderhouden en aanleggen van natuur- en landschapselementen en streekeigen erfbeplantingen. Ook vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor bijv. weidevogels (zoals kieviten, grutto’s en wulpen) en erfvogels (zoals steenuilen en boerenzwaluwen).

De ANV heeft diverse landschapsprojecten in samenwerking met gemeenten in haar werkgebied uitgevoerd.
Ook regelt zij in collectief verband met andere agrarische natuurverenigingen het nieuwe subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer. Hieronder is ook informatie te vinden over de kosteloze ontwikkeling van een bedrijfsnatuurplan op uw bedrijf (in Gelderland en Utrecht) en de subsidieregeling Waardedaling Grond (in Gelderland).
In het kader van het weidevogelbeheer,  werkt de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld al enkele jaren samen met de 2 vrijwilligersgroepen in Binnenveld-Oost en –West, zie ook Weidevogelbeheer

Nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer

Het nieuwe systeem waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld, heeft nu al 6 jaar gedraaid en met succes! Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in het buitengebied. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. ANV het Binnenveld zit voor het Gelderse deel bij het collectief Veluwe en voor het Utrechtse deel bij het collectief Utrecht Oost.
Boeren en natuur gaan vaak goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door beheer uit te voeren voor de instandhouding van knotbomen en houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden.

De collectieven zijn verantwoordelijk voor een zodanige fianciering van het natuur- en landschapsbeheer door grondgebruikers in het agrarische cultuurlandschap, zodat het zoveel mogelijk kwaliteit voor natuur en landschap en biodiversiteit oplevert. Zij maken een beheerplan voor het werkgebied en regelen de administratie, controle en schouw en het subsidiestelsel.
De concrete uitvoering van het het stelsel ligt voor een groot deel bij de coordinatoren van de agrarische natuurverenigingen. Zij hebben de contacten met de grondgebruikers, bespreken met hen het gewenste beheer en sluiten de contracten af.

Voor meer informatie over de subsidies kunt u mailen naar info@anvhetbinnenveld.nl of contact opnemen met de coordinator Dirk Jan Bleijerveld, tel 06-31513211. De aanvraagperiode voor 2022 is al gesloten. U kunt zich al wel melden voor deelname in 2023.

Bedrijfsnatuurplannen in Gelderland en Utrecht

Maak kennis met de mogelijkheden om meer natuurinclusief te werken op en om uw bedrijf. Voor boeren in Gelderland is het mogelijk om vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan te laten maken. Dit bedrijfsplan richt zich volledig op uw situatie en wensen.

Woont u in Gelderland, dan kunt u uit een van de volgende vier modules kiezen:

- Bedrijfsnatuurplan
- Bodem- en Waterplan
- Kringloopplan
- Versterken van het lokale netwerk (boeren, vrijwilligers en burgers)

Het traject begint met een startgesprek waarbij in overleg met u bekeken zal worden welke module het best bij uw wensen/vragen past.

Woont in in het Utrechtse deel van het Binnenveld dan is het alleen mogelijk om een bedrijfsnatuurplan op te laten stellen (dus geen andere module). Ook dit is kosteloos.

De bedrijfsnatuurplannen worden opgesteld door het Collectief Veluwe of Utrecht Oost. Voor de andere andere modules die in Gelderland mogelijk zijn, worden specialisten ingeschakeld. Een bedrijfsnatuurplan helpt u met het maken van keuzes voor uw bedrijf, gericht op de toekomst.

Wilt u meer weten of wilt u een bedrijfsnatuurplan op laten stellen, neemt u dan contact op met: info@collectiefveluwe.nl (voor Gelderland) en info@collectiefutrechtoost.nl (voor Utrecht).

Subsidieregeling Waardedaling Grond 2022 (Gelderland)

De provincie Gelderland vindt het belangrijk om te investeren in biodiversiteit. Daarom biedt zij financiële steun bij initiatieven die biodiversiteit bevorderen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van landschapselementen zoals poelen, houtwallen, bosjes en struweelranden. Hiervoor was al subsidie mogelijk, maar vanaf 2022 wordt ook de waardedaling van de onderliggende grond vergoed. De uitvoering van de regeling ligt bij de agarische collectieven, dus voor Wageningen en Bennekom is dat het Collectief Veluwe.

Voorwaarden regeling Waardedaling Grond bij nieuw landschap
- Voor vergoeding komen de volgende elementen in aanmerking: poelen, houtsingels, bosjes, struweelhagen en struweelranden. Er gelden eisen ten aanzien van mnimale en maximale afmetingen. De subsidie is alleen van toepassing op elementen die ecologische meerwaarden hebben. De agrarische collectieven hebben de kennis om dit te toetsen. Als aanvullende voorwaarde geldt dat in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag de landbouwproductiecapaciteit van de grond onafgeproken is gebruikt.
- De subsidie voor de waardedaling van de grond bedraagt het verschil tussen de marktwaarde vóór en ná de functieverandering en inrichting. Hierbij geldt een maximum van 85% van de waarde van de grond als landbouwgrond, zoals vastgesteld door de taxateur.

De aanvraag verloopt in vier stappen:
1. Na aanmelding bij het Collectief Veluwe maakt een medewerker samen met u een plan en een begroting voor de aanleg van het nieuwe landschap als dit een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit.
2.Collectief Veluwe verzamelt de plannen en bundelt die in een subsidieaanvraag richting de provincie. Gelijktijd met het plan voor landschapsaanleg wordt het verzoek voor de waardedaling ingediend.
3. De provincie zorgt voor de taxatie en de waardebepaling. Zodra u hierover met de taxateur overeenstemming heeft bereikt, stelt de provincie de subsdie ter beschikking aan het Collectief Veluwe.
4. Na de aanleg van het landschapselement betaalt het collectief de waardedaling van de grond uit aan de deelnemers.

Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Neem conctact op met het Collectief Veluwe via: info@collectiefveluwe.nl, o.v.v. subsidieregeling waardedaling grond.

Landschapsprojecten in samenwerking met gemeenten

In de afgelopen jaren hebben vooral de gemeentes Ede en Wageningen met de ANV samengewerkt in het onderhoud en aanleg van het landschap. Bij de gemeente Wageningen gaat het om aanlegprojecten en bij de gemeente Ede ging het om onderhoudsprojecten in Bennekom. Voor het opzetten, coördineren en regelen van deze projecten heeft de ANV Otto Vloedgraven aangewezen als projectmedewerker. Hij gaat in de gemeente Wageningen in het kader van erfbeplantingen en of landschapselementen de boer/burger op en gaat met hem/haar kijken hoe het erf groen(er) kan worden aangekleed en of er ergens een poel, houtsingel, etc. kan worden aangelegd.

Heggen en hagen

De gemeente Ede start samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een project om meer heggen en hagen in Ede aan te leggen. De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap. Ede en SLG willen daar verandering in brengen en zoeken grondeigenaren in het buitengebied die minimaal 100 meter heg of haag willen aanplanten. De aangeboden heggen en hagen zullen bestaan uit zogenoemde patrijzenhaag en/​of bijenhaag, op de website van SLG kun je hier meer informatie over lezen: slgelderland.nl/projecten/heggen-hagen-ede.

wilgen knotten

 

vlak
steenuil logo
endkolom