grift

Reactie ANV op de gebiedsaanpak

Aan Wing - procesbegeleider

Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld wil blijven meewerken aan het
gebiedsproces. Op die manier kunnen we als gebiedsbrede
belangenvertegenwoordiger de ontwikkelingen die van buiten het
Binnenveld op ons afkomen beinvloeden en kunnen we meewerken aan het
realiseren van de opgaven die we vanuit het Binnenveld voor ogen zien.
Onze vereniging heeft een brede achterban, bestaande uit inwoners van
het gehele Binnenveld en de aangelegen kernen van allevier de gemeenten.
Wij zullen bij een verdere deelname ook nadrukkelijk de belangen van hen
vertegenwoordigen.

Zoals reeds benadrukt in de al gevoerde gesprekken vinden wij het
belangrijk dat er een duurzaam toekomstperspectief is voor de mensen die
in het Binnenveld wonen en werken. Onze vereniging beschouwt het
agrarisch natuurbeheer als een belangrijke pijler om de agrarische
sector bij dit duurzame perspectief te betrekken en als uitgangspunt
voor verdere verduurzamende vormen van landbouw, die aansluiten bij de
deze tijd en de naderende toekomst.

Verder vinden we het belangrijk dat belangrijke keuzes zoveel mogelijk
worden gemaakt door de inwoners van het Binnenveld zelf. Zij zijn zeer
betrokken en zijn zelf heel goed in staat om een actieve rol te spelen
en mee te denken over gebiedsdeals en afspraken over langjarig
grondgebruik. De Agrarische Natuurvereniging ondersteunt hen hierbij.

Jullie zijn al op de hoogte van diverse initiatieven, zoals de
Cooperatie Binnenveldse Hooilanden, Mooi Binnenveld, Leefbaarheid de
Kraats, Binnenveldse Energie Strategie en het werk van onze
veldcoordinator Dirk Jan Bleijerveld, die een breed netwerk heeft in het
gebied bij boeren en buitenlui, vanwege zijn werkzaamheden in het kader
van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer.

Een verdere inhoudelijke inbreng zullen wij leveren tijdens de
uitvoering van het gebiedsproces.

Namens Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld - Esther Schoenmaker

vlak
steenuil logo
endkolom