grift

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld Oost

De weidevogelgroep Binnenveld Oost heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. De groep vrijwilligers is actief in het Bennekomse deel van de gemeente Ede en in Wageningen. In de laatste gemeente worden veel nesten gevonden op de proefvelden/akkerpercelen van de WUR. Daar broeden naast kieviten ook veel gele kwikstaarten en patrijzen. Het uitkomstpercentage van de gevonden nesten is in de afgelopen jaren gestegen en was vorig jaar zelfs 82%! Het jaarverslag is te vinden op de website van het weidevogelbeheer Binnenveld.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2018. Er zijn bijna net zoveel nesten gevonden dan in 2017. Ook het broedresultaat was bijn hetzelfde (66% daarvan is uitgekomen), vooral dankzij de 2e leg van de Kievit. Die had in het voorjaar hier en daar last van werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling. In 2018 is voor het eerst met succes een drone uitgeprobeerd om (jonge) dieren en vogels te ontdekken. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de weidevogelgroep Binnenveld.

Aanmelden overeenkomsten ANLB nog mogelijk

Voor wie een overeenkomst voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) wil afsluiten vanaf 1 januari 2019, staat de intekenperiode nog open. Hebt u interesse in een beheercontract voor akkerranden of weidevogelbeheer, dan kunt u zich nog tot 1 maart aanmelden.Voor landschapselementen, zoals knotbomen, poelen en houtsingels of loopt de inschrijfperiode tot 1 januari 2019. Voor Rhenen en Veenendaal kunt u zich aanmelden bij de regiocoördinator van Collectief Utrecht Oost, Hans Veurink, tel. 06-53701000. Voor Wageningen en Bennekom/Ede kan dat bij de veldcoördinator van het Collectief Veluwe, Otto Vloedgraven, tel. 06-28860703. Of u stuurt een mail naar info@ANVhetbinnenveld.nl.

Actie aanleg landschapselementen in Wageningen

De Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld zet zich in voor een mooi Binnenveld, samen met boeren en burgers. Dit jaar gaat de vereniging weer aan de slag met het groener maken van het buitengebied van Wageningen.  Komend najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van Wageningen nieuwe natuur- en landschapselementen worden aangelegd of hersteld. Bij de aanleg  gaat het om elementen als hoogstamfruitbomen, knotbomen,  boomrijen, houtsingels, hagen en poelen. Die kwamen in het verleden veel meer voor in bijv. de Nude of in het gebied ten noorden van Wageningen. De ANV voert dit project uit samen met de gemeente Wageningen. De provincie Gelderland geeft financiële ondersteuning.
bijplanten knotwilgenHebt u als agrariër of burger  in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt met u wat de mogelijkheden zijn, zowel vanuit landbouwkundig gebruik gezien als vanuit natuur- en landschapsoogpunt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de email:
info@anvhetbinnenveld.nl.

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

Nieuwsbrief oktober 2018

vlak
steenuil logo
endkolom