grift

Nieuw weidevogelplan voor het Binnenveld

Omdat door serverproblemen het plan nog niet kan worden gedownload, staan hieronder een aantal delen uit het plan:

 • de samenvatting
 • voorgestelde beheermaatregelen
 • te leveren inspanningen van betrokken partijen.
Samenvatting Uitvoeringsplan Weidevogelbeheer Binnenveld

Een mooi en gezond Binnenveld
is wat wordt nagestreefd, met landbouw, natuur en agrarisch natuurbeheer, óók voor weidevogels. Die weidevogels voelen zich aangetrokken tot het Binnenveld. De kwart miljoen inwoners van de WERV-gemeenten komen er mede daarom ook graag. En er is meer potentie. Mooi toekomstbeeld.
Om die potentie te realiseren moet het Binnenveld meer open worden in het midden, met langs de Grift natte en vochtige graslanden op 300 ha, daaromheen agrarische percelen op 450 ha met allerlei maatregelen voor nesten en kuikens en, naar de flanken toe geleidelijk aan meer opgaande begroeiing. Weidevogels vereisen een gezonde omgeving, ook gezond voor mensen, waarin tevens uitstoot van broeikasgassen en stikstof wordt beperkt.
Boeren zetten zich graag in voor weidevogels. Er zijn nu voor weidevogels negatieve ontwikkelingen: minder maisland, verplicht vanggewas, predatie (door o.a. vos), meer recreatie en mogelijke aanleg van zonneparken (en windmolens).
Ons advies is dat meer boeren meedoen in agrarisch natuurbeheer. Ze moeten dat wel kunnen inpassen in houdbare en innovatieve landbouw. Voldoende landbouwgrond moet zijn gewaarborgd. Ruwvoer is een knelpunt, want dat is nodig in de bedrijfsvoering. Grasland en maisland moeten voldoende rijke droge stof leveren voor het vee. Als er in plaats daarvan kruiden- en insectenrijk grasland en kruidenrijke randen komen, moet dat dus wel passen. Dat geldt ook voor later maaien, mozaïekbeheer, investeren in legselbeheer en kuikenbiotoop. Weidegang helpt, vooral in de buurt van weidevogelpercelen grenzend aan maisland. Per deelgebied moeten betreffende boeren dan soortgelijke maatregelen willen nemen in onderlinge afstemming. Boeren gaven aan hierover te willen nadenken.
Dat vereist compensatie voor productieverlies en stimulering voor weidevogelbeheer.
Compensatie kan in de vorm van agrarisch natuurbeheerpakketten, voor bijvoorbeeld kievitranden, die worden verstrekt door de twee collectieven met goedkeuring van provincie. Stimulering kan misschien uit een nieuw in te stellen Fonds. Voor de samenleving zijn kosten van agrarisch natuurbeheer relatief laag, op een soortgelijk of lager niveau dan kosten voor natuurbeheer, zeker als kosten van natuurontwikkeling mee gerekend worden.
Weidevogelbeheer moet deel zijn van integraal beleid voor het Binnenveld, met oog voor zowel landbouw, natuur als recreatie. De belangrijkste drager zal daarbij toch vooral de landbouwsector zijn. En gemeenten zijn bepalend voor de inrichting van het Binnenveld. Versnippering van besluitvorming is groot; de ANV is eigenlijk de enige organisatie met het gehele Binnenveld als werkterrein en kan als zodanig adviseren. Een aanzet voor integrale aanpak door de WERV-gemeenten is begin dit jaar gestart.

Voorgestelde beheermaatregelen

750 ha weidevogelgebied in het midden van het Binnenveld, bestaande uit:
 • 300 hectare nat en open natuurterrein van de TBO’s via natuurbeheer gelden (ingevuld).
 • 450 hectare open boerenland van boeren waarin ruimte is voor weidevogel vriendelijk beheer.
Op die 450 ha kan weidevogelbeheer op de volgende manieren gerealiseerd worden:
 • circa 24 à 40 hectare kruidenrijk & botanisch grasland en uitgesteld maaien (is al grotendeels ingevuld vanuit ANLB met boeren bij Achterberg 24 ha + aanvullend waar animo is bij boeren en passend voor de vogels;
 • aangevuld met circa 20 ha aan beheer van kruidenrijke randen en kleine plas-dras gebiedjes om het open boerenland fijnmazig te dooraderen (is aanvullend; kan gefinancierd vanuit ANLB en/of landschapsfonds);
 • aangevuld met circa 20 ha aan beheer van uitgesteld bewerken en onderwerken groenbemester op maispercelen (is aanvullend en deels al ingevuld; gefinancierd vanuit ANLB);
 • aangevuld met legselbeheer zoals dat nu door ANV/Weidevogelvrijwilligers wordt uitgevoerd (ingevuld en doorzetten; gefinancierd door gemeenten).
Te leveren inspanningen door betrokken partijen
 • De ANV/vrijwilligers van weidevogelwerkgroepen zorgen voor een goede advisering, monitoring van de legsels, de broedresultaten, de overleving van de kuikens en de monitoring van het beheer. Ze heeft een rol in het verbinden de partijen die verantwoordelijk zijn. Het jaarlijks verzamelen en delen van monitoringcijfers en zo ook kunnen ingrijpen als er dingen misgaan of juist delen van succesvolle ontwikkelen en kijken wat de sleutelfactoren zijn is van belang.
 • Het Collectief zorgt voor een goede verdeling van de subsidies, benader actief de 25 a 30 boeren en grondeigenaren voor het inpassen van kruidenrijke randen, uitgesteld maaien, last-minute beheer. Zij houdt ook toezicht op de uitvoering. Het collectief neemt ook het voortouw in de voorgestelde inrichtingsmaatregelen (kappen, afzetten van bomen, realiseren van plas-dras) in afstemming met de verschillende eigenaren.
 • De overheid (gemeente, provincie) zorgt voor een goede gebiedsindeling en planologische bescherming van het Binnenveld. Claims op het gebied worden zo geminimaliseerd waardoor de directe en indirecte gronddruk op het gebied beperkt blijft en boeren de ruimte houden. Overheden zorgen ook voor openheid in het centrale deel van het Binnenveld. Overheden zetten zich ook in voor een goede beloning voor maatschappelijke taken (natuurbeheer) voor de boeren via het ANLB en door stimulering met aanvullende landschapsfondsen. Een van de WERV-gemeenten zou dit kunnen coördineren, bijvoorbeeld die met de meeste grond in het Binnenveld (Ede).
 • De boeren (25 individuele boeren, LTO en ANV maar ook WUR als grondbezitter) zetten zich in voor de weidevogels en andere boerenlandvogels. Ze geven naast het letten op de legsels ook ruimte voor de kuikenland en plasdras in de randen van de percelen of waar mogelijk perceelsgewijs op geschikte locaties. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van financiële faciliteiten zoals ANLB-subsidies of landschapsfondsen.
 • De TBO's  zorgen voor openheid en plasdras situaties en houden in hun terreinenbeheer rekening met de weidevogels. Opgaande beplanting en riet wordt periodiek kort gehouden.
 • De ANV het Binnenveld zou centraal aanspreekpunt kunnen zijn voor opvolging van dit advies en regie kunnen nemen in het maken van afspraken (opstellen concept Boerenlandvogel Pact Binnenveld), het jaarlijks monitoren en het houden van partijen aan de afspraken of overleggen over gewenste bijsturing van afspraken gaande de tijd als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Actueel nieuws

Nieuw weidevogelplan voor het Binnenveld

Door serverproblemen kan het plan nog niet worden gedownload. Op de nieuwspagina staat de samenvatting, een overzicht van de voorgestelde beheermaatregelen en te leveren inspanningen door betrokken partijen.


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom